ZAWIADOMIENIE
Zgodnie z § 17 ust. 2 Statutu Klubu Sportowego Jastrzębie – Borynia Zarząd Klubu zwołuje na dzień 25 czerwiec 2024 r. (wtorek) godz. 14.00 Walne Zebranie Członków Klubu, które odbędzie się w Jastrzębiu – Zdroju ul. Węglowej 4 przy KWK Borynia w budynku NOT


Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie Obrad Walnego Zebrania Członków Klubu.
2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Walnego Zebrania Członków Klubu.
3. Oświadczenie Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków Klubu o prawidłowości jego zwołania i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedłożenie i rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Klubu w roku 2023.
7. Przedłożenie i rozpatrzenie Sprawozdania Finansowego Klubu za rok obrotowy 2023.
8. Przedłożenie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej Klubu.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Klubu w roku 2023.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Klubu za rok obrotowy 2023.
11. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Klubu w roku 2023 i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków Klubu.


Drugi termin Walnego Zebrania w przypadku braku kworum 25.06.2024 godz. 14.15