Logo Klubu Sportowego Jastrzębie

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z § 17 ust. 2 Statutu Klubu Sportowego Jastrzębie – Borynia Zarząd Klubu zwołuje na dzień 28 czerwca 2019 r. (piątek) Walne Zebranie Członków Klubu, które odbędzie się w siedzibie Klubu w Jastrzębiu – Zdroju w Budynku NOT przy ul. Węglowej 4.

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Obrad Walnego Zebrania Członków Klubu.
 2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Walnego Zebrania Członków Klubu.
 3. Oświadczenie Przewodniczącego Walnego Zebrania Członków Klubu o prawidłowości jego zwołania i zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przedłożenie i rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Klubu w roku 2018.
 7. Przedłożenie i rozpatrzenie Sprawozdania Finansowego Klubu za rok obrotowy 2018.
 8. Przedłożenie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej Klubu.
 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Klubu w roku 2018.
 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Klubu za rok obrotowy 2018.
 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia sprawozdania Komisji Rewizyjnej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Klubu w roku 2087 i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad Walnego Zebrania Członków Klubu.